Logo

Algemene voorwaarden Evy Solutions B.V.


Artikel 1. Definities
 
 • Evy Solutions B.V.: Evy Solutions B.V., gevestigd te (6921 GT) Duiven aan de Doornenburgalle 28, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvK-nummer 434969
 • Evy-Online: is een handelsnaam van Evy Solutions B.V.
 • Applicatie: de Applicatie die te bereiken is via de URL https://login,evy-online.nl.
 • Afnemer: de natuurlijke persoon/rechtspersoon die de overeenkomst met Evy Solutions B.V ten aanzien van de online Applicatie sluit en als zodanig bij Evy Solutions B.V. geregistreerd is.
 • Gebruiker: gebruiker en/of medewerker van Afnemer.
 • Medewerker: een werknemer van Afnemer of Evy Solutions B.V. en/of een natuurlijke persoon/rechtspersoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten voor en/of onder verantwoordelijkheid van Afnemer of Evy Solutions B.V.
 • Module: een onderdeel van de Applicatie met eigen functionaliteit die door Afnemer in- of uitgeschakeld kan worden tegen een vaste maandprijs.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en Evy Solutions B.V. voor gebruik van de Applicatie.
 • Partij(en): iedere partij bij de Overeenkomst.
 • Proefperiode: een periode van 30 dagen waarin Afnemer de Applicatie gratis kan gebruiken.
 • Proefaccount: het gebruik van de Applicatie tijdens de Proefperiode.
 • Maand: een periode van 1 kalendermaand.
 • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd officiële feestdagen in Nederland.
 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst
 
 1. Op alle aanbiedingen, offertes, Proefaccounts, overeenkomsten en leveringen van Evy Solutions B.V. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Afnemer gaat de Overeenkomst voor het gebruik van de Applicatie aan door een digitale akkoordverklaring waarvan een bevestiging via de e-mail verstuurd wordt naar Afnemer. Deze Overeenkomst kan op ieder moment aangegaan worden tijdens de Proefperiode dan wel aan het einde van de Proefperiode.
 4. Bij het aangaan van de Overeenkomst dient Afnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Door het gebruik van de Applicatie gaat Afnemer uitdrukkelijk met de algemene voorwaarden akkoord.
 5. Als Afnemer gebruikers, of modules toevoegt of verwijdert, wordt de Overeenkomst automatisch aangepast en dient Afnemer akkoord te gaan met de aanpassing in de Overeenkomst alvorens de wijzigingen van kracht worden. Bij het wijzigen van de Overeenkomst blijven de algemene voorwaarden van kracht.
 6. Het inschakelen van een Module van de Applicatie voor een Gebruiker treedt per direct in werking. Het bepaalde in artikel 5.2 is van toepassing.
 7. Evy Solutions B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
 
Artikel 3. Wijzigingen algemene voorwaarden
 
 1. Evy Solutions B.V. is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Evy Solutions B.V. zal Afnemer hier uiterlijk 1 maand voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren.
 3. Indien Afnemer deze wijzigingen niet kan of wil accepteren, kan hij de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn tegen de einddatum van de contractsperiode.
 4. Als Afnemer binnen een periode van 14 dagen voor het in werking treden van de aangekondigde wijzigingen geen uitdrukkelijk bezwaar maakt zal deze worden geacht in te stemmen met de wijzigingen van de algemene voorwaarden van Evy Solutions B.V.
 
 
Artikel 4. Tarieven, Prijs en betaling
 
 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Voor het gebruik van de Applicatie is, afhankelijk van de door de Gebruiker ingeschakelde modulen, een vast maandbedrag verschuldigd, in overeenstemming met de prijslijst die beschikbaar wordt gesteld op de website van Evy Solutions B.V.. Afnemer kan kiezen uit betaling per maand, kwartaal of jaar.
 3. Het tarief is verschuldigd vanaf het moment waarop de overeenkomst conform artikel 2.3 tot stand is gekomen, ongeacht of Afnemer gebruik maakt van de Applicatie. Het tarief is verschuldigd aan Evy Solutions B.V.
 4. Evy Solutions B.V. behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen zullen ingaan na afloop van de periode waarvoor Afnemer de Overeenkomst is aangegaan. Afnemer die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de  opzegtermijn tegen het einde van de contractsperiode.
 5. Evy Solutions B.V. zal bij het aangaan van de Overeenkomst het haar toekomende tarief direct factureren aan Afnemer tot aan het einde van desbetreffende kalendermaand. Daarna zal het tarief voor de periode worden gefactureerd waarvoor deze Overeenkomst is aangegaan.
 6. Afnemer zal factuur betalen binnen 14 dagen na factuurdatum door een overboeking of door automatische incasso welke wordt afgeschreven 7 dagen na de elektronische facturatie zoals bedoeld in artikel 4.5.
 7. Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen die uit dit artikel volgen, niet nakomt, is hij direct in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist,  (artikel 6:83 BW). Afnemer is dan vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd is, de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Evy Solutions B.V. is in een dergelijke situatie gerechtigd om de toegang tot de Applicatie te blokkeren.
 8. Alle kosten die Evy Solutions B.V. maakt omdat Afnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt en ter incassering van het haar toekomende bedrag, daaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, gelijk aan tenminste 15% van de hoofdsom, zijn voor rekening van Afnemer.
 9. De vordering van Evy Solutions B.V. is direct en volledig opeisbaar indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel  beslag op vermogensbestanddelen van Afnemer wordt gelegd, Afnemer overlijdt en indien Afnemer in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 
 
Artikel 5. Duur en beëindiging Overeenkomst
 
 1. De Overeenkomst vangt aan op het moment dat aan de voorwaarden van artikel 2.3 en 2.4 van deze algemene voorwaarden is voldaan en wordt ten minste aangegaan voor de periode van 3 maanden. Als Afnemer kiest voor een jaarbetaling wordt de Overeenkomst aangegaan voor de periode van 12 maanden.
 2. Iedere Module uit de Overeenkomst wordt voor tenminste 3 maanden afgesloten en gefactureerd ook wanneer deze binnen de termijn wordt opgezegd. Als een Module wordt opgezegd zal deze aan het einde van de overeengekomen periode worden gedeactiveerd en niet meer zichtbaar zijn in de Applicatie. Als er een Module wordt geactiveerd zullen hiervoor de kosten worden gefactureerd voor de resterende periode van de termijn.
 3. Na afloop van de termijn zoals bedoeld in artikel 5.1 wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor dezelfde contractuele periode, tenzij de Overeenkomst door Afnemer tijdig is opgezegd.
 4. Opzegging zal door Afnemer tenminste 1 maand voordat de contracttermijn is verstreken schriftelijk aan Evy Solutions B.V. kenbaar worden gemaakt dan wel via de Applicatie worden aangegeven d.m.v. het afvinken van desbetreffende Module(n).
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Afnemer tot op de laatste dag van de Overeenkomst de mogelijkheid zijn gegevens zelf te downloaden. De financiële gegevens die Evy Solutions B.V. aanbiedt om te downloaden in XML-formaat, zijn de financiële gegevens waarop de wettelijke bewaartermijn geldt van 7 jaar. Na het aflopen van de Overeenkomt kan Afnemer gedurende 1 jaar deze gegevens opvragen bij Evy Solutions B.V. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om binnen die termijn de gegevens op te vragen.
 6. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst met Evy Solutions B.V. mocht voortvloeien, is Evy Solutions B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van Evy Solutions B.V. en zonder dat Evy Solutions B.V. schadeplichtig is.
 7. In geval van een ontbinding of opzegging zullen de bepalingen van artikel 4, 7, 10, 12 en 13 onverkort van kracht blijven.
 
 
Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de Applicatie
 
 1. Afnemer bepaalt welke informatie met behulp van de Applicatie wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Evy Solutions B.V. heeft geen kennis van deze informatie. Afnemer is er voor verantwoordelijk dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Evy Solutions B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Applicatie opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Afnemer vrijwaart Evy Solutions B.V. voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Afnemer met behulp van de Applicatie opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
 2. In geval van vermoeden van fraude of misbruik van de Applicatie is Evy Solutions B.V. gerechtigd de persoonsgegevens van Afnemer en de gegevens opgeslagen in de Applicatie aan de bevoegde autoriteiten over te dragen.
 3. Evy Solutions B.V. behoudt het recht voor om alle data 1 maand na afloop van de Proefaccount te verwijderen. Proefaccounts hebben geen rechten op het bewaren van data door Evy Solutions B.V.
 4. Afnemer stelt Evy Solutions B.V. steeds op de hoogte van enige wijzigingen in naam, email-adressen en overige gegevens die voor Evy Solutions B.V. van belang zijn.
 5. Afnemer is gerechtigd de Applicatie uitsluitend ten behoeve van zijn eigen onderneming te gebruiken. Het is Afnemer niet toegestaan de Applicatie ten behoeve van derden te gebruiken. Afnemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Applicatie en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Evy Solutions B.V. mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Applicatie.
 6. Afnemer mag niet zelf als aanbieder van de Applicatie fungeren, tenzij hiervoor door Evy Solutions B.V. schriftelijk toestemming is verleent.
 7. Indien naar het oordeel van Evy Solutions B.V. een gevaar ontstaat voor het functioneren van het computersysteem of een netwerk van Evy Solutions B.V. of derden en/of van de dienstverlening via het netwerk is Evy Solutions B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden of te voorkomen. Indien van toepassing zullen de betreffende of betrokken Partijen hierover worden geïnformeerd.
 8. Onverminderd haar overige rechten op grond van de Wet of de Overeenkomst behoudt Evy Solutions B.V. zich het recht voor haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien Afnemer handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze algemene voorwaarden zonder dat Evy Solutions B.V. tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van de vergoeding voor de Applicatie is gehouden.
 
 
Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
 
 1. Alle auteursrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele eigendomsrechten op en alle soortgelijke rechten ter bescherming van de Applicatie, zijn het exclusieve eigendom van Evy Solutions B.V. diens licentiegever(s). Geen van de bepalingen die zijn opgenomen in de Overeenkomst of algemene voorwaarden kan zo worden opgevat dat deze leiden tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Afnemer.
 2. Afnemer krijgt tijdens de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de Applicatie dat niet exclusief en niet overdraagbaar is.
 3. Evy Solutions B.V. mag technische voorzieningen treffen en in stand houden ter bescherming van de (intellectuele eigendommen op) Applicatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Applicatie. Afnemer zal dergelijke technische voorzieningen niet omzeilen of verwijderen.
 
 
Artikel 8. Verwerking van persoonsgegevens
 
 1. Voor zover Afnemer met gebruikmaking van de Applicatie persoonsgegevens verwerkt, is Afnemer daarvoor zelf de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Afnemer staat er voor in dat hij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt.
 2. Afnemer vrijwaart Evy Solutions B.V. voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd of ontstaan, met betrekking tot de Overeenkomst tussen Evy Solutions B.V. en Afnemer en/of de door Afnemer in het kader van de Overeenkomst verwerkte gegevens, die tegen Evy Solutions B.V. mochten worden ingesteld, wegens schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
 
 
Artikel 9. Onderhoud
 
 1. Evy Solutions B.V. behoudt zich het recht voor de Applicatie tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassingen en/of verbeteringen van de Applicatie. Hiervoor zal Evy Solutions B.V. zich maximaal inspannen om een dergelijke buitengebruikstelling niet tijdens kantooruren te laten plaatsvinden.
 2. Evy Solutions B.V. zal wegens een buitengebruikstelling nimmer tot enige schade jegens Afnemer gehouden zijn.
 3. Evy Solutions B.V. behoudt zich het recht voor de software/programmatuur van de Applicatie aan te passen om fouten te herstellen of functionaliteit te verbeteren of uit te breiden.
 4. Evy Solutions B.V. is niet gehouden tot enige vergoeding van schade die mocht ontstaan bij het aanpassen/updaten van de Applicatie.
 
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid
 
 1. Evy Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van data of herstel van data welke door Afnemer of Gebruiker is veroorzaakt door oneigenlijk en/of foutief gebruik van de Applicatie.
 2. In het geval dat Evy Solutions B.V. wegens bijvoorbeeld het falen van de Applicatie  moet overgaan tot het terugzetten van een eerder gemaakte back-up is Evy Solutions B.V. niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat gegevens verloren zijn gegaan.
 3. De aansprakelijkheid van Evy Solutions B.V. voor directe schade, geleden door Afnemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Evy Solutions B.V. van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Evy Solutions B.V., haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is tenzij sprake is van opzet of grove schuld, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Afnemer onder de Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 10.000,-- (excl. BTW).
 4. Aansprakelijkheid van Evy Solutions B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van voorgeschreven toeleveranciers, verminking dan wel verlies van (bedrijfs) gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en het onjuist omzetten van gescande documenten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De aansprakelijkheid van Evy Solutions B.V. wegens toekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, kan slechts ontstaan, indien Afnemer Evy Solutions B.V. onverwijld doch uiterlijk binnen 7 dagen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Evy Solutions B.V. in staat is adequaat te regeren.
 6. Evy Solutions B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door overmacht, zie artikel 11 in deze Overeenkomst.
 7. De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade binnen 1 maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Evy Solutions B.V. meldt.
 8. Afnemer vrijwaart Evy Solutions B.V. voor alle aanspraken van derden, hoe ook genoemd of ontstaan, ter zake van vergoedingen van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst en/of Applicatie.
 9. Elke vordering van Afnemer jegens Evy Solutions B.V. vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan.
 
 
Artikel 11. Overmacht
 
 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan: storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), storingen in de software van leveranciers van Evy Solutions B.V., storingen in de hosting door derden, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Evy Solutions B.V. door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Evy Solutions B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 
 
Artikel 12. Slotbepaling
 
 1. Veranderingen in het management of rechtsvorm van één der Partijen hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 2. Evy Solutions B.V. kan haar rechten of plichten op grond van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In geval van de overdracht of uitbesteding blijven deze algemene voorwaarden van toepassing op Overeenkomst met Afnemer.
 3. De door Evy Solutions B.V. opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
 4. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zo veel als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 
 
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
 
 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst, of de niet-nakoming beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Arnhem voorgelegd.